ศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย ในผลิตภัณฑ์บิมร้อย (bim100)
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletนักวิทยาศาสตร์ BIM100
bulletวัฒนชีวา MyLife100
bulletศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย
bulletประโยชน์ของน้ำมังคุด
bulletความร่วมมือของนักวิจัย BIM100
bulletการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ "ผู้ป่วยมะเร็ง"
bulletสัมภาษณ์ผู้ทาน BIM100
bulletบทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง
bulletพลังแห่งภูมิสมดุล
bulletภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Aids)
bulletผลของ Bim100 ต่อ มะเร็ง
bulletเบาหวาน
bulletข้อเข่าเสื่อม/ปวดเข่า
bulletกรดไหลย้อน
bulletโรคกระเพาะอาหาร
bulletวุ้นตาเสื่อม
bulletโรคสะเก็ดเงิน/เรื้อนกวาง
bulletSLE / แพ้ภูมิตัวเอง
bulletผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง
bulletซีส เนื้องอก
bulletริดสีดวงทวาร
bulletไมเกรน / ปวดหัว
bulletภูมิแพ้
bulletหอบหืด / ไซนัส
bulletรูมาตอยด์
bulletเก๊าท์
bulletไฮเปอร์ไทรอยด์ (เป็นพิษ)
bulletไฮโปไทรอยด์
bulletน้ำในหูไม่เท่ากัน / บ้านหมุน
bulletปัญหาอื่น ๆ


ศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย

ศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย

จัดตั้งขึ้นโดยนักวิจัยไทยที่ได้ทำการวิจัยสารธรรมชาติในมังคุดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อรวบรวมนักวิจัยไทย ที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสารในมังคุด ให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเวลา และงบประมาณจากการทำการวิจัยซ้ำซ้อน
  2. เพื่อประสานให้นักวิจัยร่วมวางแผนการวิจัยเพิ่มเติม ได้ข้อสรุปเชิงวิชาการ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ และสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ มังคุดไทย อาทิเช่น การทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มังคุดไทย ในการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรค ต่าง ๆ ในคน ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ ของนักวิจัยจากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ และงบประมาณที่สูง
  3. เพื่อประสานให้นักวิจัยไทยใช้ผลงาน และข้อมูลของงานวิจัย เกี่ยวกับสารในมังคุดในการร่วมสร้างอุตสาหกรรม ที่มั่นคง และยั่งยืน กับชาวสวน และนักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มังคุด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ชาวสวนในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต เกิดประโยชน์ แก่นักอุตสาหกรรม ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์แก่นักวิจัยเอง ในเชิงสร้างความภาคภูมิใจ และค่าสมนาคุณที่เหมาะสม
  4. เพื่อนำเสนอผลงาน และข้อมูลงานวิจัยสารในมังคุด จนถึงปัจจุบัน และที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต อย่างเป็นเอกภาพ และครบวงจรให้กับ วงการวิชาการ วงการธุรกิจ และประชาชนทั่วไปทั้งใน และต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับในประโยชน์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์มังคุดในกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้ และการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะทำให้ สามารถเพิ่มปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศในที่สุด

 

ผลงานวิจัย

ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และฤทธิ์ต้านมาเลเรีย ของสารแซนโธนส์จากมังคุด

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ LDL ในหลอดเลือดเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเกิดตะกรัน (plague) ซึ่งเมื่อสะสมมากขึ้น ในผนังหลอดเลือดจะนำไปสู่ในภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) GM-1 เป็นสารแซนโธนที่มีมากในเปลือกมังคุด ซึ่งได้แสดงความสามารถยั้บยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของ LDLครั้งแรกในปี 1995 และในหลายปีต่อมา สารอนุพันธุ์หลายชนิด ของ GM-1 ออกฤทธิ์ยับยั้งได้ดีกว่าสารต้นแบบ ซึ่งแสดงว่า เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของ GM-1ได้ โดย เปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลบางส่วน

GM-1 และอนุพันธุ์ของ GM-1 สามารถยับยั้งเชื้อมาลาเรีย ต้านออกซิเดชัน และยับยั้งเอนไซม์ eukaryote protein kinases และ cyclic nucleotide-binding phosphatase ได้ด้วย

 

ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารแซนโธนส์จากมังคุด

โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อดื้อยากำลังเป็นปัญหาในด้านการรักษาเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่ดื้อยาเมธิซิลลิน (MRSA) ซึ่งดื้อยาต้านแบคทีเรียหลายชนิด จากการศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ สารแซนโธนส์จากมังคุด พบว่าสาร GM-1- และ GM-3 มีประสิทธิภาพดีในการต้านเชื้อ MRSA ได้ใกล้เคียงกับยาต้าน แบคทีเรียมาตรฐานแวนโคมัยซิน และเมื่อนำสารแซนโธนส์มาเตรียมเป็นครีมรักษาแผลติดเชื้อที่ผิวหนังพบว่า มีประสิทธิภาพดี เช่นเดียวกับยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาแผลติดเชื้อ นอกจากนี้ยังพบว่าสารแซนโธนส์ทั้งสองนี้ยังสามารถต้านเชื้อ Enterococcus ได้ด้วย

 

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารแซนโธนส์จากมังคุด

สารแซนโธนส์จากมังคุดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ที่มีฤทธิ์มากที่สุดคือGM-1 จากการศึกษาอย่างละเอียดทั้งฤทธิ์ต้านการอักเสบ เฉียบพลัน การอักเสบเรื้อรัง และฤทธิ์ระงับปวด พบว่า GM-1 มีฤทธิ์ต้านการอักเสบเฉียบพลัน ได้สูงกว่าแอสไพริน 3 เท่า ใน แบบจำลอง carrageenin-induced rat paw edema, rat pleurisy, primary lesion of adjuvant-induced arthritis ใน หนูขาว นอกจากนี้ยังสามารถต้านการอักเสบเรื้อรังได้ในแบบจำลอง cotton pellet-induced granuloma formation และ secondary lesion of adjuvant-induced arthritis ในหนูขาว ในการทดสอบฤทธิ์ลดความเจ็บปวด ในแบบจำลอง acetylcholine-induced writhing response ในหนูถีบจักรพบว่า GM-1 สามารถลดความเจ็บปวดได้

การบรรยายนี้ จะนำเสนอรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งผลการทดสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากมังคุด ในอาสาสมัครโรคปวดข้อ และปวดแผลกระเพาะอาหารด้วย

 

กลไกการออกฤทธิย์ยับยั้ง การเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน ของสารแซนโธนส์จากมังคุด

โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) เป็นโรคข้อที่พบบ่อยมากที่สุด เกิดจากความไม่สมดุล ระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ และ กระบวนการสลายสารชีวโมเลกุลโดยเซลล์คอนโดรชัยต์ และเป็นผลทำให้มีการสลายสารชีวโมเลกุล นอกเซลล์มากขึ้นที่ บริเวณข้อกระดูกอ่อน

จากการศึกษาผลของสารแซนโธนส์ในมังคุด ต่อการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และเซลล์คอนโดรชัยต์ในหลอดทดลอง พบว่า GM-1 มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ายาที่ใช้รักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน การบรรยายนี้จะนำ เสนอข้อมูลข้างต้นพร้อมทั้งกลไกการออกฤทธิ์ของสารนี้ในระดับโมเลกุล

 

ผลิตภัณฑ์ : จากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลก

ผู้มีปัญหาทางผิวหนัง สะเก็ดเงิน กระเพาะ- ลำไส้อักเสบ ข้อเข่าเสื่อม เบาหวาน อาการแพ้ ตับอักเสบ ไตวาย มะเร็ง เอดส์ สันนิบาต ความดันโลหิตสูง ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ ต่างพบว่าสามารถบรรเทาอาการด้วยผลิตภัณฑ์จากมังคุด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตจากผลงานของนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุด ได้แก่ เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบ GM-1 จากมังคุด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี GM-1 เสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดจากอาหาร และน้ำมังคุดสกัดที่มีปริมาณมาตรฐานของ GM-1 และไม่ผสมด้วยส่วนเปลือกที่อาจปนเปื้อนด้วย ยาฆ่าแมลงและมี tannins ปริมาณมากเกินจนเป็นพิษต่อตับ

ความสำเร็จในการพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และยอมรับกันว่าใช้ได้ผล ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียง เป็นผลจากการประยุกต์งานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ควบคู่กับการใช้กลไกการตลาด ซึ่งควรค่าแก่การพิจารณา ปรับใช้สำหรับการพัฒนาผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่น ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาด

การบรรยายนี้จะลำดับการพัฒนาจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน และจะแสดงผลการใช้ของอาสาสมัคร และ ผู้บริโภค พร้อมกับคำอธิบายกลไกทางชีวเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับความสมดุลของระดับภูมิคุ้มกัน ที่เป็นพื้นฐานของ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

 

นวัตกรรมภูมิคุ้มกันรักษา HIV AIDS และสารสกัดจากพืชกินได้ ภูมิคุ้มกันสำหรับโรคเอดส์และมะเร็งคนไทยได้มา 10 ปีแล้ว
NIA กับ APCO ร่วมแถลงข่าววันเอดส์โลก นวัตกรรมเพิ่ม CD4 สู้ HIV APCO กับการแก้ปัญหา HIV
CEO Innovation Forum 2016
HIV ตรวจไม่พบทุกเดือนตลอด 1 ปี ยืนยัน HIV สงบ โดยไม่ใช้ยาต้านไวรัส
นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIVAIDS และมะเร็งด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ จากช่อง Money Channel สถานการณ์ HIV สงบรายแรกของโลกรายที่ 1
นักวิจัยไทยประกาศ“ นวัตกรรมภูมิคุ้มกันไวรัส HIV AIDS และมะเร็งด้วยสารสกัดจากพืชกินได้” ช่อง TNN24 เม็ดเลือดขาว Th17 เสมือนวัคซีนธรรมชาติ


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บทความน่าเชื่อถือ

การเพิ่มคุณภาพชีวิตของ "ผู้ป่วยมะเร็ง"
ความร่วมมือ ของนักวิจัย BIM
นักวิทยาศาสตร์ BIM100Copyright © 2014 All Rights Reserved.ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โทร. 064-495-6642 Line id : @bim555 (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)